An Rannóg Rialaithe Tógála Fógra Príobháideachais

Stair Athbhreithnithe

 

Dáta Eisiúna

Leagan

 An tAthbhreithniú Deiridh

Aibreán 2021

1.0

DPO

 

 

 

Réamhrá

Tá Comhairle Contae Lú (an Chomhairle) freagrach as raon leathan seirbhísí poiblí a sholáthar, lena n-áirítear Seirbhísí Dóiteáin, agus seo an Fógra Príobháideachais maidir le Rannóg Rialaithe Tógála na Comhairle.

Féachann Comhairle Contae Lú le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha Lú a chur chun cinn agus ar an gcaoi sin rannchuidiú go mór le cáilíocht beatha mhuintir Chontae Lú a fheabhsú. Tá seachadadh seirbhísí ardchaighdeáin, atá curtha in oiriúint chun freastal ar riachtanais ár gcustaiméirí go léir, fós ar cheann de phríomhchuspóirí Chomhairle Contae Lú agus tá sé san áireamh inár bPlean Corparáideach.

Cuimsíonn an tseirbhís cháilíochta seo ní amháin leibhéal agus cáilíocht na seirbhíse a thugtar dár gcustaiméirí, ach freisin cáilíocht ár bpróisis chinnteoireachta, éifeachtúlacht ár n-oibríochtaí corparáideacha, caighdeán ár saoráidí agus ár gcumas oiriúnú i dtimpeallacht atá ag athrú i gcónaí. Gheofar tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin  www.louthcoco.ie faoi RGCS.

 

Faisnéis a Bhailíonn Comhairle Contae Lú

Déanann an Chomhairle cineálacha áirithe faisnéise faoi dhaoine aonair (Ábhair Sonraí) agus eagraíochtaí a phróiseáil agus a úsáid chun an raon seirbhísí is éifeachtaí agus is spriocdhírithe a sholáthar chun freastal ar riachtanais shaoránaigh, phobail agus ghnólachtaí Lú.

Ag brath ar an tseirbhís atá á lorg nó á soláthar, d’fhéadfadh go mbeadh sonraí pearsanta san áireamh san fhaisnéis a bhaileofar. Sainmhínítear é seo sna hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988, 2003 & 2018, agus sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) (Rialachán (AE) 2016/679) agus d’fhéadfadh baint a bheith aige le húsáideoirí seirbhíse reatha, roimhe seo agus amach anseo; iarfhostaithe, fostaithe reatha agus fostaithe ionchasacha; soláthraithe; agus baill den phobal a fhéadfaidh dul i mbun cumarsáide leis an gComhairle.

Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar an gComhairle, ó am go ham, cineálacha áirithe sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid chun ceanglais rialála nó reachtacha a chomhlíonadh. Áirítear air son sonraí teagmhála ar mhaithe le cumarsáid éifeachtach.

Ní gá duit gach sonra teagmhála a sholáthar ach is féidir go mbeidh sé níos éasca cumarsáid a dhéanamh leat má sholáthraíonn tú níos mó, mar shampla ríomphost, uimhir theileafóin & seoladh.

 

Ceanglaítear ar gach iarratasóir ar dheimhniú Rialaithe Tógála faisnéis a sholáthar faoi na catagóirí sonraí seo a leanas (nuair is infheidhme):

 • Sonraí pearsanta an iarratasóra

 

 

An Gá le Fógra Príobháideachais a Sholáthar

Leagfaidh an Chomhairle amach an fhaisnéis a theastaíonn i sraith foirmeacha iarratais ar leithligh agus i bhFógra Príobháideachais ar leith a bhaineann le gach iarratas ar sheirbhís. Gheofar na Fógraí Príobháideachais ar ár suíomh gréasáin www.Louthcoco.ie

 

Chruthaigh Comhairle Contae Lú an fógra príobháideachta seo d’fhonn ár dtiomantas daingean do phríobháideacht a thaispeáint agus chun a chinntiú duit go gcinnteoimid slándáil na sonraí a sholáthraíonn tú dúinn i ngach plé a dhéanann tú le Comhairle Contae Lú.

 

Is amhlaidh go mbeidh na sonraí pearsanta a d’fhéadfaí a iarraidh ort a sholáthar don Chomhairle, nó a d’fhéadfaí a bhailiú trí fhoinsí eile (.i. imscrúduithe ó fhoireann na Comhairle, físeán CCTV, meáin shóisialta, eolas ó thríú páirtithe nó gníomhairí a fheidhmíonn ar do shon):

 

 • Faighte go dleathach, go cóir agus go trédhearcach
 • Faighte chun críocha sonraithe, follasacha agus dlisteanacha amháin
 • Dóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach chun na críche a bhfuarthas iad.
 • Taifeadta, stóráilte go cruinn agus go sábháilte agus nuair is gá coimeádta suas chun dáta é
 • Gan a bheith coinnithe ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch a bhfuarthas é
 • Coinnithe i bhfoirm a cheadaíonn ábhar na sonraí a shainaithint
 • Gan a bheith próiseáilte ach ar bhealach a chinntíonn slándáil chuí na sonraí pearsanta lena n-áirítear cosaint i gcoinne próiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach.

 

Faisnéis a Roinnt

Féadfaidh an Chomhairle do chuid faisnéise a roinnt go hinmheánach (laistigh den Chomhairle) de réir oibleagáidí reachtúla. Ina theannta sin, féadfaidh an Chomhairle do chuid faisnéise a roinnt le tríú páirtithe de réir oibleagáidí reachtúla agus rialála.

 

Féadfaidh an rannóg Rialaithe Tógála faisnéis a iarraidh, a fháil ó, nó a roinnt leis na comhlachtaí seo a leanas nuair is cuí:

 

 • Údarás rialaithe tógála eile
 • Gníomhaireachta Bainistithe Údaráis Áitiúil
 • An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

 

 

Conas a Úsáidfear/a Phróiseálfar do Shonraí Pearsanta

Úsáideann an Chomhairle córais TF chun iarratais ó chustaiméirí ar dheimhnithe Rialaithe Tógála a bhainistiú. Rialaítear an rochtain ar shonraí agus tá sé teorannaithe do bhaill foirne ábhartha atá bainteach le seirbhísí éagsúla a mheas agus a phróiseáil le bearta slándála eile ar nós pasfhocal.

 

 

Oibleagáidí Dlí agus Rialála

Tá an bunús dlí agus an leas dlisteanach chun sonraí pearsanta a phróiseáil san áireamh sna nithe seo a leanas:

 

 • Na hAchtanna um Rialú Foirgníochta 1990 go 2014
 • Na hAchtanna um Rialú Foirgníochta 1997 go 2015

 

 

An Beartas maidir le Taifid a Choinneáil

Tá polasaithe coinneála a ullmhú faoi láthair ag an gComhairle maidir le gach seirbhís agus aonad gnó. Tabharfaidh na beartais seo breac-chuntas ar an tréimhse ama ina gcoinneoidh an Chomhairle do shonraí pearsanta agus cad a tharlóidh di tar éis don tréimhse choinneála riachtanach dul in éag. Foilseofar na beartais seo, nuair a bheidh siad ar fáil, ar shuíomh Gréasáin na Comhairle.

 

 

Do Chearta

Tá sé de cheart agat rochtain ar shonraí pearsanta a choinnítear fút a iarraidh, deimhniú a fháil an bhfuil sonraí fút ann, a bheith ar an eolas faoi ábhar agus foinse na sonraí agus a gcruinneas a sheiceáil. Má fhaightear go bhfuil na sonraí atá ag an gComhairle míchruinn tá sé de cheart agat na sonraí pearsanta sin a athrú, a bhaint, a bhac nó agóid a dhéanamh i gcoinne a n-úsáid. I gcásanna áirithe d’fhéadfadh bac ar rochtain ar shonraí moill a chur ar rochtain ar sheirbhís nó í a bhaint nuair is gá na sonraí de réir dlí nó chun críocha riachtanacha a bhaineann le seirbhís a sholáthar duit. Féach go ndéanann an Chomhairle bearta chun d’aitheantas a fhíorú, ar mhaithe le do phríobháideacht a chosaint, sula dtugtar rochtain ar shonraí pearsanta.

 

Ina theannta sin, tá sé de cheart ag Ábhair Sonraí:

 

 • Inaistritheacht sonraí a fheidhmiú, i.e., cóip inaistrithe den fhaisnéis atá i seilbh na Comhairle a fháil le haistriú chuig tríú páirtí/soláthraí

 

 

 • Sonraí a fháil d’aon aistriú sonraí chuig tríú tír (lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch) agus na cosaintí atá i bhfeidhm
 • Sonraí a fháil faoi aon chinnteoireacht uathoibrithe.

 

Chun na cearta seo a fheidhmiú, féadfaidh tú Iarratas ar Rochtain ar Ábhar a dhéanamh. Is féidir an iarraidh seo a chur i scríbhinn chuig na sonraí teagmhála ag deireadh an pholasaí seo nó iarraidh leictreonach a dhéanamh ar an bhfoirm atá ar fáil ar an nasc www.Louthcoco.ie faoi RGCS.

 

Sonraí Teagmhála Cosanta Sonraí

Seol aon cheist maidir le cosaint sonraí chuig an gComhairle ag an seoladh seo a leanas

 

Ríomhphost: Dataprotection@louthcoco.ie

Seoladh Poist: Comhairle Contae Lú

                                                Bóthar San Alfonsas,

                                            Dún Dealgan,

                                            Co. Lú

                           

 

Mura bhfuil tú sásta le toradh an fhreagra a fuair tú ó Chomhairle Contae Lú maidir le d’iarratas ansin tá tú i dteideal gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí a fhéadfaidh an t-ábhar a imscrúdú ar do shon.

 

Is é suíomh Gréasáin Oifig an Choimisinéara um Chosaint Sonraí   www.dataprotection.ie nó is féidir teagmháil a dhéanamh lena Oifig ag:

 

Uimhir Ghlao Áitiúil:          1890 252 231

Ríomhphost:                         info@dataprotection.ie

Seoladh Poist:                      Oifeacha Cosanta Sonraí:

Teach na Canála

Bóthar an Stáisiúin,

Cúil an tSúdaire,

Co. Laoise