An Rannóg Tithíochta Fógra Príobháideachais

Stair Athbhreithnithe

 

Dáta Eisiúna

Leagan

 An tAthbhreithniú Deiridh

Samhain 2019

1.0

 

 

 

 

Réamhrá

Tá Comhairle Contae Lú (an Chomhairle) freagrach as raon leathan seirbhísí poiblí a sholáthar, lena n-áirítear Tithíocht. Is é seo an Fógra Príobháideachais do Rannóg Tithíochta na Comhairle lena n-áirítear Iarratais ar Thacaíocht Tithíochta Sóisialta, Cíosanna, Deontais, Iasachtaí, Cigireachtaí ar Réadmhaoin Phríobháideach ar Cíos, Scéim Ceannaigh Tionóntaí & an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta.

Féachann Comhairle Contae Lú le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha Lú a chur chun cinn agus ar an gcaoi sin rannchuidiú go mór le cáilíocht beatha mhuintir Chontae Lú a fheabhsú.

 

Faisnéis a Bhailíonn Comhairle Contae Lú

Déanann an Chomhairle cineálacha áirithe faisnéise faoi dhaoine aonair (Ábhair Sonraí) agus eagraíochtaí a phróiseáil agus a úsáid chun an raon seirbhísí is éifeachtaí agus is spriocdhírithe a sholáthar chun freastal ar riachtanais shaoránaigh, phobail agus ghnólachtaí Lú.

Ag brath ar an tseirbhís atá á lorg nó á soláthar, d’fhéadfadh go mbeadh ‘Sonraí Pearsanta’ san áireamh san fhaisnéis a bhaileofar. Sainmhínítear é seo sna hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988, 2003 & 2018, agus sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) (Rialachán (AE) 2016/679) agus d’fhéadfadh baint a bheith aige le húsáideoirí seirbhíse reatha, roimhe seo agus amach anseo; iarfhostaithe, fostaithe reatha agus fostaithe ionchasacha; soláthraithe; agus baill den phobal a fhéadfaidh dul i mbun cumarsáide leis an gComhairle.

Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar an gComhairle, ó am go ham, cineálacha áirithe sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid chun ceanglais rialála nó reachtacha a chomhlíonadh. Áirítear air son sonraí teagmhála ar mhaithe le cumarsáid éifeachtach. Ní gá duit na sonraí teagmhála go léir a sholáthar ach is féidir go mbeidh sé níos éasca cumarsáid a dhéanamh leat má sholáthraíonn tú níos mó, mar shampla ríomphost, uimhir theileafóin & seoladh. Mura soláthraíonn tú na sonraí seo, d’fhéadfadh nach mbeadh an Chomhairle in ann oibleagáidí áirithe a chomhlíonadh.

 

Ceanglaítear ar gach iarratasóir ar Thacaí Tithíochta Sóisialta faisnéis a sholáthar faoi na catagóirí sonraí seo a leanas (nuair is infheidhme):

 • Uimhreacha PSP do gach ball den teaghlach.
 • Sonraí pearsanta an iarratasóra agus aon chéile nó pháirtí.
 • Sonraí náisiúntachta an iarratasóra agus aon chéile nó pháirtí.
 • Sonraí pósta an iarratasóra agus aon chéile nó pháirtí.
 • Sonraí fostaíochta an iarratasóra agus aon chéile nó pháirtí.
 • Sonraí fostaíochta an iarratasóra agus aon chéile nó pháirtí.
 • Sonraí ioncaim seachtainiúla an iarratasóra agus aon chéile nó pháirtí.
 • Sonraí faoi aon fhorais mhíochaine nó mhíchumais a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an iarratas.

 

 • Sonraí faoi aon mhaoin nó talamh eile a bhfuil leas airgeadais ag iarratasóirí inti.
 • Sonraí faoi aon chionta oird phoiblí ar ciontaíodh an t-iarratasóir nó aon bhall den teaghlach ina leith.
 • Sonraí de na cineálacha tacaíochtaí tithíochta sóisialta atá á lorg.
 • Liosta de na ceantair laistigh de theorainneacha na Comhairle ina nglacfadh an t-iarratasóir le tithíocht shóisialta.

 

An Gá le Fógra Príobháideachais a Sholáthar

Chruthaigh Comhairle Contae Lú an fógra príobháideachais seo d’fhonn ár dtiomantas daingean do phríobháideacht a thaispeáint agus chun a chinntiú duit go gcinnteoimid slándáil na sonraí a sholáthraíonn tú dúinn i ngach plé a dhéanann tú le Comhairle Contae Lú.

Is amhlaidh go mbeidh na sonraí pearsanta a d’fhéadfaí a iarraidh ort a sholáthar don Chomhairle, nó a d’fhéadfaí a bhailiú trí fhoinsí eile (.i. imscrúduithe ó fhoireann na Comhairle, físeán CCTV, meáin shóisialta, eolas ó thríú páirtithe nó gníomhairí a fheidhmíonn ar do shon):

 • Faighte go dleathach, go cóir agus go trédhearcach
 • Faighte chun críocha sonraithe, follasacha agus dlisteanacha amháin
 • Dóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach chun na críche a bhfuarthas iad.
 • Taifeadta, stóráilte go cruinn agus go sábháilte agus nuair is gá coimeádta suas chun dáta é
 • Gan a bheith coinnithe ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch a bhfuarthas é
 • Coinnithe i bhfoirm nach g ceadaíonn ábhar na sonraí a shainaithint ach a fhad is gá.
 • Gan a bheith próiseáilte ach ar bhealach a chinntíonn slándáil chuí na sonraí pearsanta lena n-áirítear cosaint i gcoinne próiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach.

 

Faisnéis a Roinnt

Féadfaidh an Chomhairle do chuid faisnéise a roinnt go hinmheánach (laistigh den Chomhairle) de réir oibleagáidí reachtúla. Ina theannta sin, féadfaidh an Chomhairle do chuid faisnéise a roinnt le tríú páirtithe de réir oibleagáidí reachtúla agus rialála. Ina theannta sin, féadfaidh foireann na Rannóige Tithíochta  faisnéis a roinnt, a iarraidh agus a fháil ó thríú páirtithe de réir oibleagáidí reachtúla agus rialála. Déanann foireann na Rannóige Tithíochta faisnéis a roinnt, a iarraidh agus a fháil le agus nó na comhlachtaí seo a leanas de réir mar is cuí:

 • Údarás Tithíochta eile.
 • An Garda Siochána
 • An Roinn Coimirce Sóisialaí
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • Cumann Ceadaithe Tithíochta.
 • An Clár Lárnach Creidmheasa.
 • Tusla
 • Conraitheoirí a dhéanann oibreacha thar ceann Rannóg Tithíochta Chomhairle Contae Lú.

 

Conas a Úsáidfear/a Phróiseálfar do Shonraí Pearsanta

Is gá córais TF chun iarratais ó chustaiméirí a bhainistiú i ngeall ar a mhéad custaiméirí atá ag an gComhairle agus raon na seirbhísí a chuirtear ar fáil. Rialaítear an rochtain ar shonraí agus tá sé teorannaithe do bhaill foirne ábhartha atá bainteach le seirbhísí éagsúla a mheas agus a phróiseáil le bearta slándála eile ar nós pasfhocal.

 

Oibleagáidí Dlí agus Rialála

Tá an bunús dlí agus an leas dlisteanach chun sonraí pearsanta a phróiseáil san áireamh sna nithe seo a leanas:

 • Achtanna Tithíochta.
 • Rialacháin.
 • Ciorcláin na Roinne Pleanála, Tithíochta agus Rialtais Áitiúil

 

Do Chearta

Tá sé de cheart agat rochtain ar shonraí pearsanta a choinnítear fút a iarraidh, deimhniú a fháil an bhfuil sonraí fút ann, a bheith ar an eolas faoi ábhar agus foinse na sonraí agus a gcruinneas a sheiceáil. Má fhaightear go bhfuil na sonraí atá ag an gComhairle míchruinn tá sé de cheart agat na sonraí pearsanta sin a athrú, a bhaint, a bhac nó agóid a dhéanamh i gcoinne a n-úsáid. I gcásanna áirithe d’fhéadfadh bac ar rochtain ar shonraí moill a chur ar rochtain ar sheirbhís nó í a bhaint nuair is gá na sonraí de réir dlí nó chun críocha riachtanacha a bhaineann le seirbhís a sholáthar duit.  Féach go ndéanann an Chomhairle bearta chun d’aitheantas a fhíorú sula dtugtar rochtain ar shonraí pearsanta.

 

Sonraí Teagmhála Cosanta Sonraí

Seol aon cheist maidir le cosaint sonraí chuig an gComhairle ag an seoladh seo a leanas

Ríomhphost: Dataprotection@louthcoco.ie

Fón: 042 9335457

Seoladh: Comhairle Contae Lú, Ionad na Mílaoise, Bóthar San Alfonsas, Dún Dealgan, A91, KFW6, Co. Lú.

 

Mura bhfuil tú sásta le toradh an fhreagra a fuair tú ón gComhairle maidir le d’iarratas ansin tá tú i dteideal gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí a fhéadfaidh an t-ábhar a imscrúdú ar do shon.

Is é suíomh Gréasáin Oifig an Choimisinéara um Chosaint Sonraí www.dataprotection.ie nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lena n-oifig ag:

Ríomhphost: info@dataprotection.ie

Uimhir Ghlao Áitiúil: 1890 252 231

Seoladh: Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí, Teach na Canála, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, R32 AP23, Co. Laoise