Rialú Tógála

An Córas um Bainistíocht Rialaithe Tógála (BCMS)

Ón 1 Márta 2014 ní mór fógraí tosaithe a chur isteach trí chóras ar líne BCMS ag an suíomh gréasáin seo a leanas www.localgov.ie agus BCMS a roghnú.

http://www.environ.ie/en/DevelopmentHousing/BuildingStandards/PublicationsDocume

 

Cén chomhairle atáagat dom?

Molann an Roinn Rialaithe Tógála d’fhorbróirí agus d’fhéintógálaithe ailtirí agus innealtóirí cuícháilithe, a bhfuil árachas slánaíochta riosca ghairmiúil acu, a fhostú chun na seirbhísí seo a leanas a chur ar fáil maidir le haon obair tógála:

•  Líníochtaí a dhearadh agus a ullmhú chun riachtanais Rialachán Tógála a chomhlíonadh.

•  Dearadh struchtúrtha

•  Measúnú suímh

•  Iarratais ar Dheimhnithe Sábháilteachta ó Dhóiteán.

•  Maoirseacht ar thógáil an fhoirgnimh.

•  Iarratais ar DAC (Teastas Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas)

Cuimhnigh gur tusa, do dhearthóir agus d’fhoirne tógála atá freagrach as na Rialacháin Tógála a chomhlíonadh.

Déanfar seiceáil ar d’fhoirgneamh le linn na tógála, go háirithe ag céimeanna na bunsraithe, an fho-urláir, na hoibre bloic, an dín agus sna céimeanna deiridh.

•  Is iad dearthóir, tógála agus úinéir an fhoirgnimh atá freagrach as riachtanais na Rialachán Tógala a chomhlíonadh. Ní mór duit a chinntiú go seiceáiltear d’fhoirgneamh féachaint an bhfuil sé comhlíontach.

•  Fostaigh dearthóir agus maor inniúil chun an tógáil a mhaoirsiú.

•  Ní mór Fógra Tosaithe a chur isteach chuig an Údarás um Rialaithe Tógála

 

idir 14 agus 28 lá sula dtosaíonn aon oibreacha.

•  Teastaíonn Deimhniú Sábháilteachta ó Dhóiteáin ó fhormhór na bhfoirgneamh (ach amháin tithe nua príobháideacha agus iad siúd atá á úsáid don talmhaíocht). Ní mór é sin a dheonú sula dtosaíonn aon oibreacha ar an láthair.

 

Túseolas ar Rialú Tógala

An Roinn Rialaithe Tógála

Is é an Roinn Rialaithe Tógála atá freagrach as na hAchtanna um Rialú Tógála 1990 go 2007 agus rialacháin a rinneadh faoi na hAchtanna sin a fhorfheidhmiú, rud a dhéanann sé trí mhonatóireacht agus cigireachtaí rialta a dhéanamh ar fhorbairtí.

Cé gur dearthóirí, tógálaithe agus úinéirí forbairtí atá freagrach go príomha as na Rialacháin um Rialú Tógála a chomhlíonadh, tá de chumhacht ag an gComhairle cigireacht mar aon le forfheidhmiú agus ionchúiseamh a dhéanamh i gcás sárú na Rialachán. Is é beartas Chomhairle Contae Lú iarracht a dhéanamh ar dtús sáruithe a réiteach leis na páirtithe i dtrácht, le plé de rogha.

Is écuspóir na ranna um rialú tógála dea-chleachtas tógála a mhisniú, le cinntiú go dtógtar foirgnimh i gceart. Baineann rialú tógála le dearadh agus tógáil gach foirgnimh nua, leathnú, agus athrú ábhartha ar fhoirgnimh atá ann cheana agus athruithe áirithe ar úsáid na bhfoirgneamh sin.

De réir na Rialachán um Rialú Tógala, ceanglaítear ar fhorbróirí Fógraí Tosaithe a chur isteach sula dtosaíonn oibreacha, agus tá oibreacha áirithe atá díolmhaithe ón riachtanas sin.

 

Ról an Údaráis um Rialú Tógala

Dualgais anÚdaráis um RialúTógala

Gach fógra tosaithe a ghlacadh, a mheasúnú, a admháil agus a chlárú; déantar fógraí tosaithe a thaisceadh maidir le haon oibreacha a mbaineann na rialacháin tógála leo.

Aon iarratas ar dhíolúine ó cheanglas ar bith de na rialacháin tógála a phróiseáil.

Aon iarratas ar mhaolú ar cheanglas ar bith de na rialacháin tógála a phróiseáil.

Cigireachtaí a dhéanamh ar 12% - 15% de na foirgnimh a chlúdaítear le Fógraí Tosaithe Bailí mar a cheanglaíonn an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus comhlíonadh na Rialachán Tógála a chinntiú, nuair is gá.

Gearáin a imscrúdú agus Fógraí Forfheidhmithe a sheirbheáil orthu siúd atá freagrach agus a chinntiú go leigheastar neamhchomhlíonadh.

A bheith páirteach in aon achomharc a d’fhéadfaí a dhéanamh in aghaidh chinneadh de chuid an Údaráis um Rialú Tógála ar iarratais ar dhíolúintí ó na rialacháin tógála nó ar mhaolú orthu.

 

Cuspóirían Rialaithe Tógála

Sláinte agus sábháilteacht an phobail a chosaint trí chomhlíonadh na Rialachán Tógála a chur chun cinn agus a fhorfheidhmiú i measc tógálaithe, dearthóirí agus úinéirí.

Feasacht áitiúil ar na Rialacháin Tógala a chur chun cinn i measc an phobail. A chinntiú go gcuirtear rochtain ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas.

Caomhnú breosla agus fuinnimh i bhfoirgnimh a chur chun cinn.

 

Díolúine

I gcásanna áirithe, féadfaidh duine aonair nó ionadaí cliaint iarratas a dhéanamh chuig an Údarás um Rialú Tógala ar dhíolúine nó ar mhaolú ar na Rialacháin Tógala i gcás ina bhfuil na ceanglais neamhréasúnta.

Ní féidir díolúine nó maolú a thabhairt ach i gcás cheangail na Rialachán Tógála. Ní mór iarratas ar dhíolúine nó ar mhaolú ar aon cheann de cheanglais na Rialachán Tógála a dhéanamh ar an bhfoirm atá leagtha amach sa cheathrú ceann de na Rialacháin Tógala 1997 (Ionstraim Reachtach Uimh. 497 de 1997). Gearrtar €125 de tháille i gcás teach cónaithe agus €250 i gcás foirgneamh ar bith eile.

 

Spriocanna Seirbhíse

Déanann an roinn rialaithe tógála cigireachtaí ar suas le 15% de na hoibreacha nua chun monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh gach riachtanas de chuid na Rialachán Tógála, 1997, agus leasuithe dá éis.

 

Cumhacht Lánroghnach anÚdaráis um RialúTógala

An ceart cigireacht a dhéanamh ar aon oibreacha a mbaineann na rialacháin tógála leo.

An ceart faisnéis a iarraidh maidir le haon oibreacha a mbaineann na rialacháin tógála leo.

An chumhacht chun Fógraí Forfheidhmithe a sheirbheáil ar dhaoine as neamhchomhlíonadh na Rialachán Tógála.

An chumhacht chun doiciméid dearaidh maidir le haon fhoirgneamh a iarraidh agus a anailísiú. Cumhacht forfheidhmithe as neamhchomhlíonadh na rialachán tógála.

An chumhacht chun caingean Achoimre nó Ard-Chúirte a thionscnamh. as neamhchomhlíonadh na rialachán tógála.

 

CigireachtaíFoirgnimh

Is cumhacht lánroghnach é an chumhacht chigireachta a deonaíodh don Údarás um Rialú Tógála agus ní chuireann sé oibleagáid reachtúil ar an Údarás um Rialú Tógála cigireacht a dhéanamh ar gach foirgneamh le linn a thógála. Faoin Acht um Rialú Tógála, 1990 & 2007, is ar thógálaithe, dearthóirí agus úinéirí atá an fhreagracht as na Rialacháin Tógála a chomhlíonadh. Roghnaítear láithreáin tógála go randamach chun monatóireacht a dhéanamh orthu i bhfoirm cigireachtaí láithreán agus is féidir imeachtaí achomair sa Chúirt Dúiche a thionscnamh as loiceadh i gcomhlíonadh na Rialachán um Rialú Tógála (Fógraí Tosaithe agus Deimhnithe Sábháilteacht ó Dhóiteán) nó na Rialachán Tógála as a bhféadfaí fíneáil throm, téarma príosúnachta nó an dá cheann a ghearradh.

Pacáistí: 

Cuid L PacáistíPleanála um Athruithe LE DÉANAÍ.pdf (size 14.2 KB) 

Faisnéis faoi RialúTógála do PhacáistíPleanála.pdf (size 55.2 KB)