Cosaint Shibhialta

Is é Christopher Connolly, Uasal, Oifigeach na Cosanta Sibhialta i gContae Lú. Bíonn fáil air ag:

Ceanncheathrú Chosaint Shibhialta Chomhairle Contae Lú,
Plás San Doiminic,
Bóthar Charraig Mhachaire Rois,
Dún Dealgan,
Co. Lú.

Tús eolas ar an gCosaint Shibhialta in Éirinn – Cúlra 

Bhí eagraíocht dheonach cosanta ar aer-ruathair i bhfeidhm le linn an Dara Cogadh Domhanda ach scoireadh é tar éis an chogaidh. Sa Chogadh Fuar dá éis, chinn an Rialtas gurbh éigean eagraíocht lánoilte Cosanta Sibhialta a bheith againn chun déileáil le tubaiste núicléach dá dtarlódh sé.

Bunaíodh Cosaint Shibhialta, dá réir, i 1950, mar chuid den struchtúr náisiúnta cosanta trína gcosnódh daoine iad féin ar na cineálacha tubaistí a d’fhéadfadh tarlú i gcogadh. Dearadh an eagraíocht chun dul i mbun gníomhaíochtaí agus beart neamh-chomhraiceora chun cosaint nó maolú a chur ar fáil do dhaoine agus do mhaoin i gcás ionsaithe ar an stát nó na cineálacha contúirtí a thiocfadh chun cinn le linn tréimhse chogaidh nó éigeandála amhail contúirt ó radachur, nó ó airm bhitheolaíocha nó cheimiceacha.

Le hachtú an Achta um Chosaint Shibhialta 2002 ghlac Bord na Cosanta Sibhialta air féin an fhreagracht as cosaint shibhialta náisiúnta. Roimhe seo, bhí feidhm na Cosanta Sibhialta náisiúnta ina chúram ar an Aire Cosanta agus ba ghnách é a tharmligean mar fheidhm speisialta don Aire Stáit, agus don Roinn Cosanta chun é a riar.

Eagraíocht 6000 ball nó mar sin is ea Cosaint Shibhialta, agus cuireann na baill iad féin ar fáil go deonach ina gcuid ama saoir. Caitear mórchuid den am sin ag freastal ar ranganna oiliúna le bheith ullamh do staideanna a mbítear ag súil nach dtarlóidh riamh.

Cuirtear ranganna i ndisciplíní éagsúla ar fáil sa tréimhse oiliúna seo. Áirítear ar na scileanna a bhíonn de dhíth Garchabhair, Cuardach agus Tarrtháil, Comhrac Dóiteáin, Teicnící Bádóireachta, Monatóireacht ar Radaíocht, Cumarsáid Raidió agus Soláthar Leasa.

 

Reachtaíocht

Cuirtear Cosaint Shibhialta ar fáil faoi reachtaíocht, lena n-áirítearAN tACHT UM RÉAMHCHÚRAM IN AGHAIDH AER-RUATHAR, 1939, AN tACHT UM RÉAMHCHÚRAM IN AGHAIDH AER-RUATHAR (LEASÚ), 1946,Achtanna Rialtais Áitiúil 1941 go 2001, Ionstraimí Reachtúla éagsúla agus an tAcht um Chosaint Shibhialta2002.

Is é an tAcht um Chosaint Shibhialta 2002 an mhír reachtaíochta Cosanta Sibhialta is tábhachtaí a achtaíodh in os cionn 50 bliain. Ag éirí as an reachtaíocht sin bunaíodh údarás nua stáit dar teideal an Bord um Chosaint Shibhialta chun Cosaint Shibhialta a bhainistiú agus a fhorbairt go náisiúnta.

Dul isteach i gCosaint Shibhialta

Tá Aonaid Cosanta Sibhialta suite i ngach contae de Phoblacht na hÉireann. http://www.civildefence.ie

Cuirtear oiliúint ar fáil sna hionaid seo a leanas:

 

Ionad Oiliúna                                                                                                                                                         An lá

 

Stáisiún Dóiteáin Bhaile FhirdhiaDé Máirt
Halla Paróiste Dhún LéireDé Céadaoin
Halla Paróiste Thearmann Féichín Chlais an GhainimhDé Céadaoin
Ionad Oiliúna Dhún DealganDéardaoin
Teach Bád Chairlinn ar an bpiaraDeireadh seachtaine                                                                                                                                                                                       


Oscail suíomh gréasáin Chosaint Shibhialta Lú ag:- http://www.louthcivildefence.ie/