Louth 1916 Centenary Programme

To read the full programme please click on Louth 1916 2016 Centenary Programme.pdf (size 1.2 MB)

For information on events around the country see http://www.ireland.ie

Background:

In 2016, we will celebrate the beginnings of independence, conscious of the contribution over previous decades of the Irish Parliamentary Party tradition, the Land League, the Gaelic League and many others who influenced the development of modern Ireland. We will honour the courage, dignity and ideals that characterised the events and people of 1916 and we will also remember and reflect on the full richness of our history, and the diversity of people and events that are part of what we are today.
Louth County Council is coordinating events to mark the Centenary of 1916 in Louth. Louth 2016 Centenary Programme will be a year-long celebration of commemorations, events, activities for all the people of Louth, organised by the people of Louth.

Louth County Council engaged with the local community and set up a consultative committee, made up of representatives from across all stakeholder sectors which can be added to if necessary over the coming months. The committee includes local Councillors, the Chief Executive, council staff, historical groups, the Defence Forces, music groups, local museums, artists, Comhairle na nÓg, Dundalk Institute of Technology, tourism and heritage groups.

People representing the towns and villages of County Louth will play a significant role in leading Louth in its commemorative celebrations. Some great stories and memories came out of the public meetings with people talking about relatives who marched from Louth in the lead up to Easter 1916. A common appeal for historical accuracy in all events and accounts from the period was requested. Louth's connection and proximity to the border was highlighted, and the need to incorporate our neighbours and friends across the border into all events. The opportunity for the young people of the county to take part in and be aware of
events was also stressed. As mentioned at one of the meetings, the community in Louth must act as 'force multipliers' to spread the word and encourage
everyone to take part in this cultural and historical commemoration.

In 2016, ceiliúrfaimid tús an neamhspleáchais, agus aird ar rannchuidiú Chonradh na Talún, Chonradh na Gaeilge agus go leor eile a d'imir tionchar ar fhorbairt
Éire na nua-aoise i gcaitheamh thréimhsí fada thraidisiún Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann. Léireoimid onóir don mhisneach, an dínit agus na hidéil a bhí mar shaintréithe d'imeachtaí agus de lucht 1916 agus, anuas air sin, cuimhneoimid agus déanfaidh machnamh ar shaibhre ár staire, agus ar éagsúlacht na ndaoine agus na n-imeachtaí a chruthaigh an tír a bhfuilimid mar chuid de inniu.
Tá imeachtaí á gcomhordú ag Comhairle Contae Lú chun Comóradh Céad Bliain 1916 a cheiliúradh i Lú. Ceiliúradh comórtha, imeachtaí agus gníomhaíochtaí do
gach duine de mhuintir Lú a mhairfidh bliain a bheidh i gClár Comórtha Céad Bliain 2016 Lú, atá eagraithe ag muintir Lú.

Chuaigh Comhairle Contae Lú i gcomhairle leis an bpobal áitiúil agus shocraigh siad coiste comhairliúcháin, ina bhfuil ionadaithe ó gach earnáil pháirtithe leasmhara, ar féidir cur leo más gá i gcaitheamh na míonna amach romhainn. Áirítear leis an gcoiste Comhairleoirí áitiúla, an Príomhfheidhmeannach, foireann na comhairle, grúpaí stairiúla, na Fórsaí Cosanta, grúpaí ceoil, músaeim áitiúla, ealaíontóirí, Comhairle na nÓg, Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan, grúpaí turasóireachta agus oidhreachta.

Beidh ról tábhachtach acu siúd a dhéanann ionadaíocht do bhailte agus sráidbhailte Chontae Lú i dtaobh ceiliúradh comórtha Lú a stiúradh. D'eascair roinnt scéalta agus cuimhní iontacha as na cruinnithe poiblí ina raibh daoine ag caint faoi ghaolta a mháirseáil ó Lú sa tréimhse ag druidim le Cáisc 1916. Rinneadh
iarratas coiteann sainráite ar chruinneas stairiúil i ngach imeacht agus i ngach cuntas ón tréimhse. Leagadh an bhéim ar ghaireacht Lú leis an teorainn agus an
ceangal atá leis an teorainn, mar aon leis an ngá lenár gcomharsana agus ár gcairde trasna na teorann a chuimsiú i ngach imeacht. Ina theannta sin, leagadh
béim ar an deis atá ag daoine óga an chontae páirt a ghlacadh sna himeachtaí agus a bheith curtha ar an eolas fúthu. Faoi mar a luadh ag ceann de na cruinnithe,
ní mór don phobal i Lú gníomhú mar 'iolraitheoirí fórsa' chun an focal a scaipeadh agus chun gach duine a spreagadh le páirt a ghlacadh sa chomóradh cultúrtha
agus stairiúil seo.